مالیات برعملکرد شرکتهای فعال در ارمنستان بستگی به نوع فعالیتی دارد که شما انجام می دهید.

خدماتی              ۵٪

تولیدی            ۳.۵٪

تجاری            ۱.۵٪ ـ ۵٪

حسابرسی مالیات در کشور ارمنستان به صورت ۳ ماه یک بار انجام می شود و در صورتی که شما نتوانید مخارج و هزینهای انجام شده را به طور رسمی ارائه کنید، مالیات برعملکرد شما ۵٪ محسوب می شود.

نکته بسیار مهم

بعد از ثبت شرکت در ارمنستان، نامه ایی از طرف اداره مالیات به آدرس شرکت شما فرستاده می شود، که اعلام شده در مدت ۲۰ روز باید به دارایی منطقه مراجعه نمایید.

اگر به هر دلیلی نامه ارسالی به دست شما نرسد یا به دارایی منطقه مراجعه نکنید، مالیات برعملکرد شرکت شما ۲۰٪  محاسبه می گردد.