نحوه دریافت مهر شرکت
فرایند کاری برای دریافت مهر شرکت پس از دریافت کد مالیاتی، جهت سفارش ساخت مهر به اداره مربوطه (که متقاضی از سوی اداره ثبت معرفی می شد) رفته و به دنبال آن برای تکمیل حساب بانکی به منظور انجام برداشت های مورد نظر جهت انجام هزینه های شرکت، به بانک مراجعه خواهد نمود و با ارائهدادن مدارک شرکت به ثبت رسیده (سند و اساسنامه)، پاسپورت مدیرعامل شما می توانید در طول حداکثر یک ساعت، مهر شرکت خود را از ما دریافت کنید.
یکی از نیازهایی که به عنوان مدیرعامل آن شرکت دارید مهر آن شرکت است در این خصوص شرکت ایرانیان ارمنستان به شما کمک میکنید تا مهر شرکت خود را تحویل بگیرید