بعد از ثبت شرکت در ارمنستان، شما می توانید دست به هر تغییراتی در شرکت از جمله تغییر نام، آدرس، اعضاء، سهام و موضوع آن بزنید.

این کاراز طریق وکالت نامه ایی که توسط وکیل در ارمنستان تنظیم می گردد به طور غیر حضوری نیز قابل انجام می باشد.

مدت زمان انجام این تغییرات بستگی به نوع تغییرات دارد و یک الی چهار روز طول می کشد.