برای راه اندازی کسب و کار درارمنستان با ارتباط با مشاورین ما خواندن نکات زیر باعث پیشرفت کار خود شوید
۱ـ ارمنستان کشوری است با جعمیت تقریبأ ۳میلیون نفری می باشد، مسلمأ بازار کارکوچکی درمقایسه با کشورهای پرجعمیت دارد.
۲ ـ ارمنستان کشوری است که به سوی صنعت توریست و گردشگری در حرکت است، بنابر گزارش های دریافتی سالی ۲.۵ الی ۳ میلیون گردشگر از ارمنستان دیدن می کنند.
۳ـ هزینه های مربوط به کار آفرینی، راه انداختن هر کسب و کاری در ارمنستان در مقایسه با کشورهای دیگر پایین تر می باشد.
۴ـ شرایط و ضوابط «مراحل قانونی» راه اندازی کسب و کار بسیار آسان و ساده می باشد.
۵  ـ هزینه های مربوط به کارمند، اجاره مغازه، یا محل، مناسب می باشد و نیازی به پول رهن نمی باشد.
۶ـ در طول مدت زمانی که شما کسب و کار راه می اندازید.می توانید از تجربیات ما به خوبی استفاده کنید«برای تامین وسایل مورد نیاز کسب و کار
۷ـ ما می توانیم وکلای مجرب، مترجم رسمی و حسابدارهای با تجربه و آشنا به قوانین روز در اختیار شما قرار دهیم.
۸ـ در شروع راه اندازی کسب وکار شما می توانید از پیشنهادهای کاری ما استفاده کنید «در بعضی از مواقع حتی با ما می توانیم با شما شریک و همکار شوی.
برای راه اندازی کسب و کار در ارمنستان با در ارتباط باشید.