گفته می شود در زمان های قدیم یک شاهزاده اسطوره ای به نام سرکیس وجود داشت. سه خواهر این شاهزاده را دوست داشتند. دو خواهر بزرگ‌تر تصمیم گرفتند به خاطر خواهر کوچک‌تر زندگی خود را به پایان برسانند. بدین‌صورت یکی از آن دو با پوشیدن لباس قرمز و دیگری زرد، خود را از دره اشتارک به پایین پرتاب و خودکشی کردند. اما خواهر کوچکتر نیز با دیدن این صحنه و با پوشیدن لباس سفید، خودش را به پایین می اندازد. بعد از این واقعه پرنسس سرکیس که از این موضوع بسیار ناراحت بود. به عنوان یادبودی از این سه خواهر، سه کلیسا را در این دره می سازد. هر یک از این کلیساها به رنگ لباس هر کدام از خواهران (زرد، قرمز، سفید) می باشد. کلیسای سرخ اکنون در بهترین وضعیت قرار داد. این کلیسا شاید نشانه عشق وصف ناپذیر خواهر با لباس قرمز رنگ باشد.