در این مقاله میپردازیم به شماره های ضروری در کشور ارمنستان
آتش نشانی: ۱۰۱ /اداره پلیس: ۱۰۲ /اورژانس: ۱۰۳ /حوادث گاز: ۱۰۴ /ساعت گویا: ۱۱۰ /مرکز اطلاعات:  ۱۰۹ / اطلاعات پرواز: ۱۸۷ /اطلاعات فرودگاه: ۱۸۷ /اطلاعات آب و هوا:  ۱۸۶ /اطلاعات راه آهن:  ۱۸۴ / گروه نجات: ۱۱۸اطلاعات امداد آب: ۱۸۵/اطلاعات امداد برق: ۱۸۰/بانک ملت شعبه ایروان: ۵۴۰۸۸۵ /نمایندگی ایران خودرو:  ۵۴۴۲۰۳ /پلیس راهنمایی و رانندگی ۱۷۷