سرعت اینترنت ارمنستان با ایران قابل قیاس نیست و بسیار بالاتر و فراگیرتر در تمام کشور است. البته این وضعیت برای ما آخر کار نیست و مردم ارمنستان به این سرعت راضی نیستند و هنوز جای پیشرفت است. نباید خودمان را به این  وضعیت اینترنت قانع کنیم و باید هر روز سرعت را با ساخت و توسعه زیرساختها افزایش دهیم. ما به دنبال سرعتی فراتر از حد تصور از اینترنت هستیم در ارمنستان شما ابتدا اینترنت را استفاده می کنید و بعد از یک ماه مبلغ آن را پرداخت می کنید. اگر از سرویس اینترنت خود راضی نباشید می توانید مبلغ اینترنت را پرداخت نکنید.