بیشتر گردشگران و حتی مردم ارمنستان با وجود مسیر‌های جاده‌ ای مناسب شهر ایروان، ترجیح می دهند که سفر هوایی به این شهر داشته باشند و به همین خاطر، فرودگاه بین‌المللی ایروان یا به عبارت دیگر فرودگاه بین المللی زوارتنوتس، هم مهم ‌ترین فرودگاه کشور ارمنستان و دروازه ی ورود گردشگران خارجی به این کشور محسوب می شود فرودگاه  بین المللی ایروان ۳ ترمینال دارد که ترمینال شماره ی ۱ که به علت فضای کوچک این ترمینال، بعد از سال ۲۰۰۶ کلیه پروازها به پایانه شماره ۲ منتقل شد.
ترمینال شماره ی ۲ دارای ۲ ساختمان به صورت مجزا برای پروازهای ورودی و خروجی است. ترمینال شماره ی دو ۲۱ میز پذیرش و ۹ در ورودی دارد و دارای گنجایش ۳/۵ میلیون مسافر در سال است. ترمینال شماره ی ۳ نیز به پروازهای VIP و مخصوص اختصاص یافته است.