فرودگاه زوارتنوتس در ۱۲ کیلومتری مرکز ایروان قرار دارد. این فرودگاه پلی است بین اروپا و آسیا.

هزینه تاکسی از فرودگاه تا مرکز ایروان ۵۰۰۰ درام می باشد.

همچنین هزینه برگشت از ایروان تا فرودگاه نیز ۲۵۰۰ درام می باشد.

شماره های تماس اطلاعات فرودگاه زوارتنوتس ارمنستان:

۳۷۴-۱۰-۴۹۳۰۰۰+
۳۷۴-۱-۸۷+

 

 اطلاعات پرواز ارمنستان و ایران