هزینه سفر به ارمنستان

آشنایی با سازمان ها و نهاد های دولتی در کشور ارمنستان

سازمان به معنی یکسان سازی و یکپارچگی امورات داخلی و خارجی در یک نظام هست که عموما دارای بایدها و نبایدهای سازماندهی شده توسط دولت برای همه مردم می باشند و سازمان های دولتی دارای اجزای تشکیل دهنده یا به عبارتی زیر مجموعه هایی برای ساماندهی بهتر یک سازمان یا نهاد هستند و در کشور ارمنستان سازمان ها و نهادهای دولتی زیادی ایجاد و اجرا شده است.

که برخی از سازمان های دولتی در کشور ارمنستان از قبیل سازمان امنیت ملی ، سازمان بهداشت و درمان و… می باشد.