هزینه سفر به ارمنستان

ایستگاه راه آهن ایروان

در سال ۱۹۰۲ اولین ایستگاه راه آهن در شهر ایروان ساخته شد و در سال ۱۹۰۸ ایستگاه دوم در شهر جلفا برای اتصال به کشور ایران ساخته و راه اندازی شد و در حال حاضر برای دسترسی به راه آهن در هر نقطه ای از ایروان باشید می توانید با استفاده از مترو و یا اتوبوس سریع به ایستگاه برسید. قابل ذکر هست که بدانید ایستگاه راه آهن ایروان در طول هفته به صورت ۲۴ ساعته باز و مشغول خدمات رسانی به همه گردشگران و توریست ها می باشد.

راه آهن اصلی ارمنستان در خیابان تگران متس در نزدیکی ایستگاه مترو ساسونتی داوید قرار دارد.

ایستگاه راه آهن دوم ایروان در محله آرابکی قرار دارد.

زمان حرکت قطار در ایروان ارمنستان

مبدا مقصد ایستگاه روز زمان عزیمت زمان ورود
چارنتساوان آرابکی هر روز ۰۹:۰۵ ۰۹:۳۸
اراکس ایروان ساسونتسی داوید هر روز ۰۶:۳۰ ۰۸:۳۸
باتومی ایروان ساسونتسی داوید روزهای زوج ۰۸:۳۰ ۱۷:۳۰
چارنتساوان ایروان آرابکی هر روز ۰۶:۵۵ ۰۸:۱۰
گیومری ایروان ساسونتسی داوید هر روز ۱۶:۵۰ ۲۱:۴۰
هرازدان ایروان آرابکی هر روز ۰۶:۲۰ ۲۰:۱۰
هرازدان ایروان آرابکی هر روز ۱۷:۰۰ ۱۸:۵۰
سوان ایروان آرابکی هر روز ۱۶:۳۵ ۲۰:۰۵
شورجا ایروان آرابکی هر روز ۱۵:۳۰ ۲۰:۰۵
یراسخاوان ایروان ساسونتسی داوید هر روز ۰۷:۰۰ ۰۹:۱۰
ایروان اراکس ساسونتسی داوید هر روز ۱۱:۳۰ ۱۲:۳۰
ایروان چارنتساوان آرابکی هر روز ۱۹:۰۰ ۲۰:۱۵
ایروان گیومری ساسونتسی داوید هر روز ۰۸:۰۰ ۱۲:۳۰
ایروان هرازدان آرابکی هر روز ۱۹:۰۰ ۲۰:۵۰
ایروان هرازدان آرابکی هر روز ۰۸:۲۰ ۱۰:۱۰
ایروان سوان آرابکی هر روز ۰۸:۴۵ ۱۱:۰۵
ایروان شورجا آرابکی هر روز ۰۸:۴۵ ۱۲:۲۰
ایروان یراسخاوان ساسونتسی داوید هر روز ۱۶:۳۰ ۱۸:۵۰