همکاری ارمنستان با ایران

 

کشور ایران با ارمنستان در سر موضوع هایی زیادی با هم به تفاهم رسیدن از جمله موضوعات انرژی که نخست وزیر ارمنستان گفت: حضور جامعه بزرگ ارامنه در ایران یکی از مواردی است که ما را ترغیب به سفر به ایران کرد و بار دیگر از برخورد و رویکرد سنتی مقامات ایران با جامعه ارامنه سپاسگزاری می‌کنم.