برندهای معروف لباس در ارمنستان

در این بخش چند تا از فروشگاه های ارمنستان را بررسی میکنیم
فروشگاه اسکادا : فروشگاه مخصوص پوشاک زنانه است  آدرس: خیابان هانراپتوتون ۵۱​۵۳
فروشگاه مانگو :فروشگاه مخصوص فروشگاه پوشاک زنانه ء آدرس: خیابان آبوویان ۲۱
فروشگاه ماکس مارا :فروشگاه مخصوص پوشاک زنانه ء آدرس: خیابان ماشتوتس ۴۱
فروشگاه موتیوی : فروشگاه مخصوص پوشاک زنانه ء آدرس: خیابان آبوویان ۳۶
فروشگاه مادرکر : فروشگاه مخصوص پوشاک و وسایل نوزادان ء آدرس: خیابان هانراپتوتون ۵۱​۵۳
فروشگاه ناف ناف: فروشگاه مخصوص پوشاک زنانه ء آدرس: خیابان تومانیان ۳۷
فروشگاه نکست : فروشگاه مخصوص پوشاک مردانه، زنانه و بچگانه ء آدرس: خیابان آمیریان ۱۳
فروشگاه پوما : فروشگاه مخصوص پوشاک اسپورت مردانه، زنانه و بچگانه ء آدرس: خیابان تریان
فروشگاه آدیداس : فروشگاه مخصوص پوشاک اسپورت مردانه، زنانه و بچگانه ء آدرس: خیابان آرامی ۳ (ابتدای خیابان آبوویان)
فروشگاه باگززا: فروشگاه مخصوص پوشاک مردانه ء آدرس: خیابان هراچا کوچار ۱۱
فروشگاه بیسیک هوس : فروشگاه مخصوص پوشاک مردانه، زنانه و بچگانه ء آدرس: خیابان باباجانیان ۴​۱۲
فروشگاه کللینز : فروشگاه مخصوص پوشاک مردانه و زنانه ء آدرس: خیابان ماشتوتس ۴۱
فروشگاه سلیو: فروشگاه مخصوص پوشاک مردانه ء آدرس: خیابان تومانیان ۲۴
فروشگاه دبنهامز : فروشگاه مخصوص پوشاک مردانه، زنانه و بچگانه ء آدرس: خیابان تریان ۶۶
فروشگاه دی‌اند جی بچگانه : فروشگاه مخصوص پوشاک بچگانه ء آدرس: خیابان نعلبندیان ۱۳
فروشگاه گس : فروشگاه مخصوص پوشاک مردانه و زنانه ء آدرس: خیابان هوسیسا این ۶​۱۴۵۲
این چند فروشگاهای بررسی شده جز بهترین فروشگاهای کشور ارمنستان میباشد